VšĮ “Vaikų pieva” logopedė-specialioji pedagogė teikdama pagalbą vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokytojų nuostatais, darželio darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais.

Logopedės-specialiosios pedagogės darbo sritis ir funkcijos:

  • Pastebėti ir įvertinti mokinių gebėjimus, galias ir sunkumus. 

  • Nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

  • Logopedinių-specialiųjų pratybų metu teikti  individualią (sup mokiniams, turintiems vidutinius, didelius bei labai didelius ugdymosi poreikius),  pogrupinę (kks turintiems mokiniams) bei prevencinę (kitiems mokiniams) pagalbą.

  • Konsultuoti pedagogus bei tėvus.

Logopedė-spec.pedagogė teikia pagalbą fonetinių kalbėjimo (garsų tarimo), fonologinių  kalbos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (mikčiojimas), sulėtėjusią kalbos raidą, kalbos neišsivystymą, intelekto sutrikimą, autizmo spektro sutrikimą, kitų kalbos/kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams.