Darželio „Vaikų pieva“ ugdymo kokybės įsivertinimas ir tėvų lūkesčių analizė 2022 sausis

Imliaisiais vaiko raidos periodais labai svarbu, kad tėvai ir kiti ugdytojai sudarytų vaikams galimybę harmoningai ugdyti savo asmenybę. Dėl to labai svarbu, kad tėvai ir pedagogai taptų lygiaverčiais vaikų ugdymo(si) partneriais. Aktyvūs ir suinteresuoti tėvai ženkliai padeda savo vaikams siekti sėkmės Glaudus ryšys tarp šeimos ir ugdymo įstaigos duoda teigiamų pokyčių vaiko ugdyme, asmenybės formavime, dėl to labai svarbu analizuoti vaikų tėvų nuomonę, jų lūkesčius ir perspektyvas.

Tėvų nuomonė apie darželį, jo internetinę svetainę ir problemas. Siekiant sužinoti tėvų nuomonę apie darželį „Vaikų pieva“, buvo paprašyta įvertinti įstaigą skalėje nuo „labai gerai“ iki „labai blogai“. Apklausos rezultatai parodė, kad 85 proc. tėvelių  savo vaiko darželį vertina labai gerai, 15 proc. – gerai. Tai leidžia teigti, kad tėvai yra susidarę teigiamą nuomonę apie “Vaikų pievos” darželį.

Siekdami informuoti tėvelius apie darželio veiklą, aplinką ir ugdymo filosofiją esame sukūrę internetinę svetainę www.vaikupieva.lt, taip pat tėvai turi galimybė sekti informaciją apie darželio veiklą socialiniame tinkle (Facebook). Norėdami išsiaiškinti, ar netrūksta papildomos informacijos darželio internetiniame puslapyje, klausėme tėvelių nuomonės apie mūsų internetinę svetainę. Apklausos rezultatai parodė, jog 75 proc.  respondentų pažymėjo, kad svetainėje yra visa reikalinga informacija apie įstaigos veiklą, 5 proc. apklaustųjų mano, kad visgi informacijos internetinėje svetainėje trūksta, 20 proc. pasirinko atsakymą “Kita”. Dauguma pasirinkusių šį atsakymą nurodė, kad internetinėje svetainėje tiesiog nesilanko. Du tėveliai pateikė kitokį atsakymą, vienas iš jų norėtų, kad internetinėje svetainėje būtų nurodytas įmonės kodas, o kitas svetainėje norėtų matyti savo vaikučio nuotraukas.

Siekiant tobulinti visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės veiklą, uždavėme klausimą, kuriose srityse įžvelgiate darželio problemas. 48 proc. tėvelių pažymėjo, kad jiems trūksta informacijos apie vaikų pasiekimus, 26 proc. pasirinko atsakymą “Kita” ir nurodė, kad yra viskuo patenkinti ir problemų neįžvelgia. Du tėveliai pateikė kitokį atsakymą, vienas iš jų mano, kad darželis turėtų pradėti dirbti anksčiau, kito nuomone mokymosi temos vaikams yra per sudėtingos. 11 proc. respondentų įžvelgia problemų vaikų maitinimo organizavime

Ugdymo(si) aplinka. Darželį lankančiam vaikui turi būti užtikrinama teisė – turėti tokias ugdymosi sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Akivaizdu, kad vaikui reikia pačiam pamatyti, paliesti, atrasti, sukurti ir “sukonstruoti” savąjį supratimą apie jį supantį pasaulį. Pedagogų tikslas – parengti vaiką kūrybiniam darbui, o tam reikalinga saugi aplinka. Norėdami sužinoti, ar mūsų įstaigoje yra užtikrinamas vaikų saugumas, klausėme tėvų nuomonės. Dauguma tėvelių (95 proc.) atsakė, kad vaikų saugumas darželyje yra užtikrintas. 5 proc. respondentų pasirinko atsakymą “Kita” ir nurodė, kad nėra visiškai užtikrinti dėl vaiko saugumo.

Būdami gamtos apsuptyje vaikai patenka į įvairius pojūčius ugdančią erdvę, kurioje gali matyti, girdėti, liesti ir užuosti, taip įsisąmonindami savo tapatumą. Žaisdami lauke vaikai stiprina savo fizinę ir emocinę sveikatą bei imunitetą. Didžioji dalis (85 proc.) respondentų mano, kad būdami darželyje jų vaikai praleidžia pakankamai laiko lauke, 15 proc. nurodė, kad vaikai lauke galėtų praleisti daugiau laiko.

Mūsų darželis siekia sudaryti vaikui tokią aplinką, kuri puoselėtų jo teisę į kokybišką ir visa apimantį, savarankišką, patyriminį mokymąsi.  Visapusiškam vaiko asmenybės formavimuisi, per jo paties natūralią sąveiką su socialine aplinka, svarbų vaidmenį vaidina pedagogas ir jo pasirenkami auklėjimo principai, metodai bei modeliai. Todėl kasdien stengiamės vaikus įtraukti į įvairias veiklas, padedančias tyrinėti pasaulį kartu. Apklausos metu siekėme sužinoti tėvų nuomonę apie tai, ar darželyje yra suteikiama vaikams užimtumo ir veikų įvairovė. 5 proc. tėvelių pažymėjo atsakymą „Kita“ ir nurodė, kad vaikai yra užimti su „kaupu“, 95 proc. teigia, kad užimtumo ir veiklų įvairovė darželyje yra užtikrinta. Tai leidžia daryti prielaidą, kad ugdymo(si) prasme, darželis suteikia vaikui puikias sąlygas augti, vystytis ir tobulėti.

Tėvų informavimas apie vaikų pasiekimus. Tėvų įsitraukimas į ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklą teigiamai veikia vaikų mokymosi pasiekimus, psichinę sveikatą, socialinius santykius su aplinkiniais, padeda pedagogams efektyviau spręsti iškylančias ugdymo problemas. Todėl labai svarbu, kad tėvai gautų pakankamai informacijos apie vaiko veiklą darželyje, jo pasiekimus ir nesėkmes. Apklausos metu siekėme išsiaiškinti ar tėvams pakanka informacijos apie kasdieninę vaiko veiklą, kuri yra pateikiama Kindervibe sistemoje. Remiantis apklausos duomenis dauguma tėvų (83 proc.) mano, kad informacijos apie kasdienę vaiko veiklą jie gauna pakankamai, 15 proc. apklaustųjų pažymėjo atsakymą „Kita“ ir nurodė, kad jie norėtų gauti daugiau nuotraukų ir filmuotos medžiagos, taip pat paminėjo, kad programa dažnai stringa, dėl to informacija kartais ateina pavėluotai.

Norėdami išsiaiškinti, ar pedagogai laikosi etikos kodekso ir vadovaujasi bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), respondentų klausėme, ar pedagogai informuodami apie pasiekimus laikosi duomenų privatumo/konfidencialumo. Rezultatai parodė (8 pav.), kad 95 proc. apklaustų respondentų pažymėjo, jog pateikiant informaciją pedagogai laikosi privatumo/konfidencialumo.

Glaudus ryšys tarp šeimos ir grupės pedagogo duoda teigiamų pokyčių vaiko ugdyme, asmenybės formavime, bei leidžia sėkmingai įgyvendinti ugdymo tikslus. Norint geriau pažinti vieni kitus, tėvelių klausėme, kokias mokytojų savybes jie vertina labiausiai. Apklausos rezultatai parodė, kad 3 svarbiausios mokytojo savybės jų nuomone yra: dėmesingumas ir ryšys su vaiku, rūpestingumas bei komunikacija ir dalijimasis informacija apie vaiko raidą.

Kadangi darželis atidarytas tik prieš pusę metų, klausėme tėvelių, ko, jų nuomone, vis dar trūksta darželio aplinkai. Beveik pusė tėvelių (48 proc.) mano, kad darželio aplinka yra puiki ir kol kas nieko keisti nereikia ir vaikai gali patys susigalvoti įvairiausių veiklų, taip lavindami savo kūrybiškumą ir bendravimo įgūdžius. Kiti tėveliai nurodė, kad lauke vaikams reikėtų įvairių čiuožyklų, supynių, laipynių, daugiau žaislų, skirtų žaisti lauke. Tėvus taip pat neramina artėjanti vasara, todėl jie siūlo lauke pastatyti pavėsinę vaikams, nes kol kas pasodinti medžiai dar nespėjo užaugti, kad vasaros metu suteiktų bent kokį pavėsį vaikams. Verta paminėti ir tai, kad tėveliai norėtų, jog darželio aplinkoje augtų daugiau augalų ir būtų sutvarkyta automobilių parkavimo aikštelė prie darželio.

Siekiant patenkinti tėvų lūkesčius ugdymo klausimais domėjomės, kaip jie vertina šiuo metu darželyje vykstančius papildomus užsiėmimus ir  kokių ugdomųjų veiklų tėveliai pageidautų, kad būtų daugiau. Dauguma respondentų (70 proc.) atsakė, kad šiuo metu vykstančiais papildomais užsiėmimais darželyje yra pilnai patenkinti ir jų vaikams tikrai užtenka. Kiti tėveliai nurodė, kad norėtų loginio mąstymo būrelių (robotika, lego), fizinio aktyvumo būrelių ( gimnastika, futbolas, krepšinis) bei ekologijos, sveikos gyvensenos, sveikos mitybos būrelių.

Taip pat siekdami tobulėti ir gerinti vaikų ugdymo ir paslaugų teikimo kokybę, tėvelių prašėme surašyti, kokių pastabų, pageidavimų ir lūkesčių jie turi. Labai džiaugiamės, kad daugiau nei pusė (63 proc.) respondentų nurodė, kad yra labai patenkinti darželiu, džiaugiasi mokytojų bei direktorės komunikacija, jų vaikai noriai eina į darželį. Taip pat apklausa parodė, kad tėvai tikisi, jog darželis plėsis ir atsidarys priešmokyklinė grupė.

 Kiti tėvelių pastebėjimai, pageidavimai, lūkesčiai:

  • norėtųsi daugiau informacijos apie vaiko pasiekimus, ugdymosi spragas;
  • vaikai galėtų daugiau laiko praleisti lauke;
  • paprastesnių mokymosi temų;
  • daryti daugiau veiklų, kuriose vaikai mokytųsi raidžių ir skaičių;
  • pasireiškus pirmiems ligos simptomams, nedelsiant informuoti tėvus;
  • sveikesnio maisto, maisto nuotraukų;
  • skirti daugiau dėmesio vaikui, labiau reaguoti į tėvų pastabas;
  • ankstinti darželio darbo laiką (nuo 7.00 val. ryto).

IŠVADOS

Siekiant tobulėti ir nuolat gerinti įstaigos aplinką bei veiklą, mums labai svarbi tėvų nuomonė vaikų ugdymo bei įstaigos veiklos klausimais. Norint tobulinti visos įstaigos bendruomenės veiklą, būtina nuolat analizuoti vaikų tėvų nuomonę, jų lūkesčius ir perspektyvas. Išanalizavus įstaigos tėvų lūkesčius ir poreikius, galime efektyviau tobulinti vadovo, pedagogo, vaiko veiklą, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės

Atliktas tyrimas parodė, kad tėvams reikia daugiau informacijos apie vaikų pasiekimų vertinimą. Tam, kad siekti bendrų tikslų ugdant vaiką, mokslo metų pradžioje ir pabaigoje būtų galima tėvams sudaryti anketinę apklausą, apie vaiko gebėjimus ir lūkesčius gebėjimams ugdyti. Apklausos duomenis pedagogams kartu su tėvais aptarti mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. Metų pradžioje turėtų būti analizuojami vaiko pasiekimai ir bendri siektini tikslai. Mokslo metų pabaigoje – apžvelgiami jau pasiekti ugdymo rezultatai.

Mūsų nuomone ugdymas lauke yra labai ypatingas ir svarbus, tyrimo rezultatai parodė, kad tėvai irgi yra tokios pat nuomonės. Siekiant sukurti ugdančią erdvę lauke artimiausiu metu (pusės metų laikotarpyje) planuojame darželyje įrengti žaidimu aikšteles su įvairiomis čiuožyklomis, pastatyti pavėsinę. Norėdami paskatinti vaikų socialinių įgūdžių bei atsakomybės formavimąsi pavasarį įrengsime pakeliamas lysves ir mini šiltnamį. Vaikai galės patys nuspręsti, ką nori auginti, susipažins su daržovių augimo ciklu.

Labai džiugina tai, kad tėveliai aktyviai dalyvavo apklausoje ir išreiškė savo nuomonę, nes tik kartu galime efektyviai tobulinti vykdomą veiklą, ugdymą bei aplinką. Ateityje ir toliau sudarysime tėveliams sąlygas įsitraukti į ugdymo ir bendruomenės veiklą, skatinsime darželio bendruomenės, vaikų ir tėvų bendras veiklas, užsiėmimus.